Martial Arts

  • Institute Name: Wadokai Karate-Do Odisha

  • Martial Art Style:  Karate

  • State: Odisha

  • Address: Brajraj Nagar, 4Th Lane Near Danda Kali Temple, Sibaram Nagar, Near Basudev Kalyani Mandap, Brahmapur, Odisha 760006, India

  • Email: N/A

  • Phone:  N/A

  • Website:  N/A

  • Timing:  6 8PM

Wadokai Karate-Do Odisha